Liên lạc với Mỹ

Dịa chỉ
149, Jochon-ro, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea
Điện thoại. +82-63-440-0300
Máy fax. +82-63-440-0310